Disclaimer

Voorwaarden van algemene aard

BOOT organiserend ingenieursburo B.V., hierna te noemen BOOT, besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

  • BOOT behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.
  • BOOT garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de websites of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.
  • BOOT is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie door BOOT of door u aan BOOT middels een website van BOOT of anderszins langs elektronische weg.
  • BOOT kan niet garanderen dat de op de site vermelde hyperlinks nog juist zullen zijn wanneer u deze bekijkt.
  • BOOT aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
  • BOOT garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt.
  • BOOT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Algemene voorwaarden dienstverlening en producten.
Op al onze diensten en leveranties zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, van toepassing de algemene voorwaarden BOOT-2018.
De voorwaarden liggen ter inzage op het hoofdkantoor te Veenendaal en het vestigingskantoor te Elst (Gld).

Voorwaarden beschikbaar stellen computerbestanden
BOOT organiserend ingenieursburo verleent toestemming tot het gebruik van bijgaande computerbestanden onder de navolgende voorwaarden.
Door behoud en ingebruikneming van bijgaande computerbestanden aanvaardt de gebruiker deze voorwaarde en is aan de inhoud daarvan gebonden.

Eigendomsrecht

Krachtens de AV BOOT 2018 die op al onze opdrachten van toepassing zijn, berust het eigendomsrecht van de ter beschikking gestelde computerbestanden bij BOOT organiserend ingenieursburo.

Auteursrecht

De inhoud van de beschikbaar gestelde computerbestanden is auteursrechtelijk beschermd. Het recht van verwezenlijking, openbaarmaking en verveelvoudiging berust, met uitsluiting van ieder ander, bij BOOT organiserend ingenieursburo.

Gebruik (1)
De bijgaande computerbestanden worden de gebruiker ter beschikking gesteld, uitsluitend met het doel hieraan informatie te ontlenen, dan wel informatie hieraan toe te voegen, binnen het kader van de gezamenlijke realisatie van het project, waarop de bestanden betrekking hebben.

Gebruik (2)
Het is de gebruiker ten strengste verboden wijzigingen aan te brengen in de beschikbaar gestelde bestanden, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van BOOT organiserend ingenieursburo.

Aansprakelijkheid

BOOT organiserend ingenieursburo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade (daaronder begrepen maar niet beperkt tot directe of indirecte schade door winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of enig ander geldelijk verlies) die is ontstaan door het gebruik van de ter beschikking gestelde computerbestanden.