Amerongen regenwaterproof

Het rioolstelsel in Amerongen kan de grote hoeveelheid water tijdens een hevige regenbui niet altijd aan. Een beperkte afvoercapaciteit van regenwater kan in combinatie met extreme neerslag leiden tot wateroverlast op straat, in tuinen of kelders. De gemeente Utrechtse Heuvelrug legde bij BOOT de vraag neer welke aanpassingen nodig zijn om het wateroverlast in de toekomst te voorkomen en het aantal overstorten van vuilwater op de uiterwaarden te beperken.

Om antwoord te geven op deze vraag bracht BOOT het huidige rioleringssysteem, maaiveldverloop en het verhard en onverhard oppervlak volledig in kaart. Aan de hand van deze informatie is per neerslag gebeurtenis bekeken waar de overlast ontstaat en wat de oorzaak hiervan is. Om de overlast voor inwoners te beperken is, in samenspraak met de gemeente, besloten om het project op te delen in vijf deelgebieden. Vier deelgebieden bevinden zich aan de noordoostzijde van het dorp en één deelgebied betreft ‘het oude dorp’ in Amerongen. Per deelgebied bekeek BOOT welke voorzieningen nodig zijn om het regenwater af te koppelen van het riool. Dit om zo de riolering minder te belasten en het schone regenwater rechtstreeks in de bodem te infiltreren.

Maatregelen voor droge voeten
Aan de hand van de uitkomst van diverse onderzoeken maakte BOOT per deelgebied een ontwerp met maatregelen om de wateroverlast bij hevige regenbuien te beperken. Op verschillende plekken in Amerongen-Oost worden er infiltratiebuizen en wadi’s aangelegd om het (schone) regenwater af te koppelen van het gemengd riool. Aan de hand van deze voorziening wordt het water opgevangen, langer vastgehouden en langzaam teruggevoerd in de bodem.  Zo verdwijnt het regenwater niet in het riool. Al deze maatregelen hebben als gevolg dat de overstorten van het huidige gemengde rioolstelsel op de uiterwaarden direct worden ontlast. De overstorten treden in de toekomst alleen nog in werking bij extreme neerslag en bestaan vooral uit hemelwater. Al deze gevolgen hebben een positief effect op de natuur. De uiterwaarden worden op deze manier niet meer vervuild en het regenwater wat in de bodem wordt geïnfiltreerd is een natuurlijke aanvulling van het grondwater.

Deelgebied 1
Vanaf de zomer 2019 starten de uitvoerende werkzaamheden in deelgebied 1. Dit is rondom de begraafplaats, de Holleweg, De Del, de Kievit en De Oude Wei. In de groenstrook ten zuiden van de begraafplaats wordt het hemelwater vanuit het ondergrondse systeem zichtbaar door middel van het creëren van een kleine waterval. Vanuit dit punt stroomt het hemelwater de nieuw aangelegde wadi in. De wadi heeft een hoogteverval van c.a. drie meter. Als de wadi bij hevige regenval helemaal gevuld is, stroomt het via een ondergronds transportriool richting de uiterwaarden. Aan de rand van de wadi en de waterval komen bankjes te staan voor een optimale beleving van het watersysteem. Verder komt er elders in het projectgebied een watervoorraadreservoir. Deze watervoorraad kan tijdens droge zomermaanden worden opgepompt om bomen en beplantingen water te geven. In samenwerking met de gemeente krijgen de inwoners van deze straten tijdig informatie en een uitnodiging voor de informatiebijeenkomsten.

Planning uitvoering
Deelgebied 1: 2e en 3e kwartaal 2019
Deelgebied 2: 4e kwartaal 2019 / 1e kwartaal 2020
Deelgebied 3: 2020
Deelgebied 4: 4e kwartaal 2020
Deelgebied 5: 2e kwartaal 2021 

Overzicht werkzaamheden BOOT – Amerongen Regenwaterproof

  • Situatie- en hoogtemeting door middel van gps en tachymetrie (GEO-informatie);
  • Rekenmodellen opzetten (Stedelijk Water en Riolering);
  • Ontwerp uitdenken waarbij rekening is gehouden met bestaande kabels en leidingen (Stedelijk Water en Riolering);
  • Uitvoeren milieukundige (bodem)onderzoeken;
  • Onderzoek bomen/archeologie coördinatie door BOOT;
  • Tekeningen maken aan de hand van alle informatie en metingen (Infrastructuur);
  • Opstellen kostenramingen (Infrastructuur);
  • Opstellen bestek en tekeningen;
  • Begeleiden aanbestedingsprocedure;
  • Begeleiden uitvoering.

Terug naar overzicht

Dit project in kaart

Bekijk alle projecten op de kaart

Contactpersoon

William Hendriks
Projectleider Water

Tel: 0318-247232
Mob. tel.: 06-10244272

William Hendriks

Neem contact op met William Hendriks